عصای سفید از جنگ جهانی اول عصای سفید برای نابینایان ثبت شده است. با این که در انواع کشور های گوناگون قوانین و نماد های متفاوت برای مورد استفاده کردن و شناسایی افراد نابینا این عصا را به کار می برند. به خاطر این که تمام افراد رنگ سفید را به راحتی مشاهده می کنند. […]

عصای سفید

از جنگ جهانی اول عصای سفید برای نابینایان ثبت شده است. با این که در انواع کشور های گوناگون قوانین و نماد های متفاوت برای مورد استفاده کردن و شناسایی افراد نابینا این عصا را به کار می برند. به خاطر این که تمام افراد رنگ سفید را به راحتی مشاهده می کنند.

 برای این که خطر هایی نابینا را به مخاطره می اندازد این رنگ در تمام جهان برای عصای راهنما تصدیق کرده اند. عصا یکی از وسایل ضروری نابینایان و افرادی که در بینایی مشکل دارند قرار می گیرد.

آن ها قابل حمل و تا شدن می باشند. از قرن های قبل عصا برای رفت و آمد نابینایان مورد استفاده قرار می گرفت.

 از سال ۱۹۲۱ ﻣﯿﻼدی ﯾﮏ ﻋﮑﺎس اﻫﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﯾﺴﺘﻮل ﮐﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن که اسم آن “ﺟﯿﻤﺰ ﺑﯿﮕﺰ” بود در اﺛﺮ ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد. ﺑﺮای این که از ﺧﻄﺮ وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی اﻃﺮاف ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ وی در ﺣﺎل رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻮدﻧﺪ در امان باشد.

ابداع اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ را ﮐﻪ ﺑه آسانی ﺑﺮای تمام افراد ﻗﺎﺑﻞ رویت ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﮑﺎر ﺑﺮد. بعد از آن دو نفر از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی دﮐﺘﺮ ﻧﺎول ﭘﺮی، رﯾﺎﺿﯿﺪان و دﮐﺘﺮ ﺟﺎﮐﻮﭘﺲ ﺗﻦ ﺑﺮوک، ﺣﻘﻮﻗﺪان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را در ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ روز از ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ برسانند. اﯾﻦ روز را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن ﻧﺎم نهادند. در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اعضایی  از ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ پیشرفته عکس العمل ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

برخی قوانین در مورد استفاده از عصای سفید

 ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از تمام اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ دارﻧﺪ. نابینایان این حق را دارند که ﺣﻖ از ﭘﯿﺎده روﻫﺎ، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ، ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎ و وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ عمومی مثل ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ، ﻗﻄﺎر، اﺗﻮﺑﻮس، اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ، ﮐﺸﺘﯽ، ﻫﺘﻞ، اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده می نمایند.

اﮔﺮ در ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت، ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت و اﻣﺎﮐﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن در اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ، ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن ﻋﺎﻗﻞ و ﺑﺎﻟﻎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮد، ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

راﻧﻨﺪﮔﺎن وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﻧﺪ ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن را ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور، از ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.

دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن را ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻣﻮر دوﻟﺘﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﻧﺪ.

 ﻣﺴﺌﻮﻻن دوﻟﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ روز ۱۵ اﮐﺘﺒﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن و ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ارج ﻧﻬﻨﺪ و از ﻣﺮدم ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﻌﻘﻮﻻﻧﻪ ای ﺑﺎ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮔﺎم های ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ و ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ.

لوئیس بریل

ایشان در سال 1809 در فرانسه زاده شده اند. ایشان در 3 سالگی نور چشم خود را از دست دادند.در سال 1818 موسسه ی ملی نابینایان را در پاریس با چندتا از دوستان خود ابداع کرد. در آن سال بود که لوئیس با توانمندی های خود در موسیقی و علم به شهرت رسید. و یکی از بهترین نوازندگان ویولون و ارگ در پاریس شد.

ایشان در سال 1826 آموزش و یاد دادن به نابینایان را آغاز کرد. اخیرا مشهوریت بریل به دلیل ابداع سیستم خط برجسته ی او است. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﯾﻞ ﯾﺎ ﺧﻂ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ حاوی ﻧﻘﺎط ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮ روی ﻣﻘﻮای ﻧﺎزک ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﻤﺲ آن ﻗﺎدر ﺑﻪ درک ﻋﺒﺎرات و ﺧﻮاﻧﺪن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. اﯾﻦ راه اخیرا ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن به کار می رفت.

راه های کمک به فرد نابینا

  1. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮐﻤﮑﯽ ﻧﻈﺮ ﻓﺮد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ را در ﻣﻮرد ﮐﻤﮏ ﺑﻪ او ﺟﻮﯾﺎ ﺷﻮﯾﺪ.
  2. در ﺻﻮرت ﮐﻤﮏ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ در راه رﻓﺘﻦ؛ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﻓﺮد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﺎزوی ﺷﻤﺎ را ﺑﮕﯿﺮد. و از ﻫﻞ دادن و ﮔﺮﻓﺘﻦ او ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.
  3. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﻣﻌﺮﻓﯽ کنید. و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮک ﻣﺤﻞ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
  4. ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﺮد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﺪ. و ﺑﺮای ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی را واﺳﻄﻪ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ. ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻼم ﺷﻤﺎ را درک کنند و ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ.
  5.  ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﺎ ﻓﺮد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ. ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﻬﺎ دارای ﺣﺲ ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﻗﻮی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
  6. ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﭙﺮدازﯾﺪ و ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاﻓﺶ را ﺑﺮای او ﺷﺮح دﻫﯿﺪ ﺗﺎ او ﻧﯿﺰ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ.
  7.  ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺿﻌﻒ آﻧﻬﺎ در ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎتشان ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ نکنید. و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮﺻﺖ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮد را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.