چرا مناسب سازی شهری برای معلولان ضروری است؟

ضرورت مناسب سازی شهری برای معلولین شهر سالم به شهری گفته می شود که تمام شهروندان آن بتوانند از خدمات

بیشتر بخوانید