کرونا و معلولیت

تاثیر کرونا برروی معلولین  با شروع شدن کویت ۱۹نه تنها معلولین بلکه تمام کشور های دنیا وجهان  دچار اضطراب و نگرانی واسترس هستند.

Read More