آیا معلولین می توانند ازدواج کنند؟

آیا معلولین می توانند ازدواج کنند؟

ازدواج معلولین

بعضی از پسران معلول که دارای معلولیت های شدید هستند ازدواج می کنند ولی بعضی از دختران معلول با داشتن معلولیت بسیار کم ازدواج نمی کنند.

بیشتر دختران معلول معلولیت خود را مانع بسیار بزرگی برای ازدواج می دانند. آنها دوست دارند که زندگی مشترک خود را شروع کنند ولی به خاطره داشتن معلولیت قطع امید کردند. شما باید بدانید که با داشتن معلولیت هر کاری می توانید انجام دهید.

موافقت و مخالفت خانواده های معلول با ازدواج آنها

بعضی از خانواده ها با ازدواج معلولین مخالف هستند. ممکن است که آن فرد معلول بخواهد تشکیل خانواده بدهد، ولی خانواده آن مخالف باشد. بعضی از خانواده ها کاملا موافق ازدواج معلولین است. باید بدانید که معلولین نیز مانند افراد عالی می توانند تشکیل خانواده بدهند و هیچ مانعی برای ازدواج آن ها نیست.

ازدواج معلولین جسمی- حرکتی

اگر شما می خواهید با یک معلول جسمی- حرکتی ازدواج کنید اول باید کامل او را بشناسید. باید تمام مشکلات او را در نظر بگیرید. قبل از هر کاری باید با یک پزشک مشورت کنید. شاید شما با یکدیگر حرف زدید و تمام مشکلات را در نظر گرفتید و موافق شدید که ازدواج کنید ولی پزشک ازدواج شما را با یکدیگر صلاح ندانست برای همین باید ابتدا با یک پزشک مشورت کنید. بهتر است دو معلول با یک نوع معلولیت جسمی- حرکتی با یکدیگر ازدواج نکنند. چون مثلا اگر هر دو نتوانند حرکت کنند نمی توانند کار های خود را اجام دهند. مثلا اگر یکی از معلولین از دست معلول است معلول دیگری از پا معلول باشد تا همدیگر را کامل کنند و بتوانند زندگی شادی را داشته باشند.

قبل از ازدواج معلولین چه آزمایش هایی باید انجام دهند؟

آنها قبل از ازدواج باید دو چکاپ روانی و جسمانی انجام دهند. هر دو باید این چکاپ هارا انجام دهند تا از سلامت کامل خود اطمینان داشته باشند. آنها باید آزمایش ژنتیکی نیز داده باشند تا مطمئن باشند که کودکان آنها معلول نمی شود.

مزایا و مضرات ازدواج معلولین با افراد سالم

ازدواج یک فرد سالم با یک فرد معلول در زندگی معلول تغییرات زیادی ایجاد می کند. فرد سالم می تواند نقص های موجود در همسر خود را جبران کند. فرد سالم می تواند به فرد معلول کمک های زیادی کند این کار باعث می شود که فرد معلول نقص کمتری را احساس کند. مضرات ازدواج یک فرد سالم با فرد معلول نگاه اعضای خانواده فرد سالم است. ممکن است معلول همیشه نگران باشد شاید از هم جدا شوند این نگرانی باعث می شود که معلول دچار بیماری شود.