قورباغه راقورت بده! بایدیادبگیریم افرادموفق چگونه موفق شدند و از وقت خودبه بهترین نحواستفاده کنیم. ذهنت راتمام و کمال روی مهمترین کار و هدفی که دارید متمرکز کنید. آن رادرست انجام دهید وتابه اتمام نرسانده ای دست نکشید . یک انسان واقعی بایدعادت کند. کار را به طور واضح اولویت بندی کند و کارهای مهم […]

قورباغه راقورت بده!

بایدیادبگیریم افرادموفق چگونه موفق شدند و از وقت خودبه بهترین نحواستفاده کنیم. ذهنت راتمام و کمال روی مهمترین کار و هدفی که دارید متمرکز کنید. آن رادرست انجام دهید وتابه اتمام نرسانده ای دست نکشید .

یک انسان واقعی بایدعادت کند. کار را به طور واضح اولویت بندی کند و کارهای مهم راسریع انجام دهد. می تواند ازکسی که بهترین نقشه ها را می کشد اما کمترعمل می کند. پیشی بگیرد اگرقراراست دوتا قورباغه را بخوری اول آن یکی که زشتر است را بخور. اول کار بزرگتر را انجام بدهید.

اگر قرار باشد کار سختی را انجام دهید نیاز به مقاومت و وقت تلف کردن نداریم . اگرقرار است قورباغه زنده ای را بخوری پس ساعت ها نشستن وتماشا کردن آن لازم نیست. دربرابر وسوسه این کارآسان تر را جلوتر انجام دهید مقاومت کنید. عمل گرایی تکرار وتمرین عادت می شودبا اتمام رساندن هرکار احساس موفقیت واعتمادبنفس باعث می شود. اتمام کارهای سخت از رها کردن آن آسان تر شود. برای ایجاد عادت توجه تمرکز ویژگی انظباط اراده تصمیم گیری هستند.

همیشه به فوایداهل عمل بودن سریع کارکردن وتمرکز داشتن فکرکنید. تصویر خودرا ازدرون چگونه ببینید تا حدزیادی عملکرد شما را درجهان بیرون تعیین می کند. شما تبدیل به همانی می شوید که تجسم می کنید. تکراروتمرین باعث می شود به تنبلی وهمه عادت های بدغلبه کنید وبا سرعت بیشتری حرکت کنید هدف باید مشخص باشد تا بتواند راحتر انتخاب کنید و به سوی آن با سرعت بیشتری حرکت کنید. برای موفقیت درکارها هدف هارا روی کاغذبنویسید.

هفت روش ساده برای رسیدن به موفقیت :

۱.ابتدا مشخص کنید چه می خواهیدبارِئیس خودبحث کنید چه انتظاراتی ازشما دارد ؟

۲.هدف خودرا بنویسید.

۳.برای هدف خود مهلت تعیین کنیدتا انجام دهید.

۴.ازتمام کارهایی که برای رسیدن به هدف است فهرست تهیه کنید واگرچیزجدیدی به ذهن تان رسید اضافه کنید احتمال رسیدن به هدف افزایش پیدا می کند.

۵.فهرست را به اولویت بندی وبرنامه تبدیل کنید وداخل دایره ومستطیل بنویسیدهدف خودرا به وظایف کوچکترتبدیل کنیدعمل به آن آسانتر می شود

۶.فوراشروع به اجرا برنامه کنید.

۷.هرروز مقدار معینی ازبرنامه را انحام دهید هدف ها سوخت وانرِژی آتشدان موفقیت هستند صبح را با انجام مهمترین کار شرع کنید.

از قبل برنامه ریزی کنید وتقسیم بندی کنید تا قدم به قدم به اهداف خود برسید.وارد عمل شدن بدون برنامه ریزی علت همه شکست هاست یکی از اساسی ترین اهداف برنامه ریزی